Job Description :
1.SAP HANA
2. SAP BW on HANA
3. SAP BOBJ